Obchodné podmienky

zmluvy uzavretej na diaľku (e-shop)

1. Predpisy : Zákon 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v účinnom znení.

Zákon 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo

poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy

uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene

a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online.

Zákon 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v účinnom znení.

Na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy

prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa

inak mali použiť normy obchodného práva.

2. Hlavné vlastnosti tovaru sú uvedené v ponuke, pri jednotlivých výrobkoch.

3. Predávajúcim je FAJNE s.r.o., Terchovská 1, Košice 040 01, IČO 513 16 145 , Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 43179/V. Telefónne číslo: XXXXXXXX. E-mail: info@fajnepotraviny.sk . Adresa prevádzkarne: Fajne potraviny, OD Dargov,Štúrova 1, 040 01 Košice.

4. Celková cena tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, závisia od voľby kupujúceho pri objednávaní. Všetky uvedené údaje sú kupujúcemu oznamované počas procesu vypĺňania objednávky, keďže ich konkrétna výška závisí od voľby kupujúceho.

5. Platobné podmienky závisia od voľby kupujúceho, pričom kúpnu cenu je možné platobnou kartou, alebo na prevodom.

6. Dodacie podmienky závisia od formy dodania, ktorú si kupujúci zvolí (dobierka, kuriér a pod.) a závisia aj od podmienok spoločnosti, ktorá prepravu tovaru uskutočňuje. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať tovar (zásielku) na prepravu najneskôr nasledujúci pracovný deň po potvrdení vyskladnenia objednávky kupujúcemu. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar (zásielku) najneskôr do štyroch pracovných dní od odovzdania tovaru (zásielky) na prepravu.

7. Informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií , sťažností a podnetov nájdete v Reklamačnom poriadku [link].

8. Informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy , podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy nájdete v Poučení spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy [link]. Poučenie obsahuje aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Ak bol tovar už dodaný kupujúcemu a ochranné kolky, pečate alebo nálepky sú na výrobku (tovare) porušené, nie je možné od zmluvy odstúpiť.

9. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa ust. § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka.

10. Ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie, má právo požiadať predávajúceho o nápravu. Ak jeho žiadosti o nápravu predávajúci nevyhovie do 30 dní, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO na tomto linku:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Platforma je vyvinutá Európskou komisiou na základe nariadenia EP a Rady č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online (ODR). Platforma nie je v súčasnosti dostupná pre právnické osoby, ani fyzické osoby - podnikateľov, napr. SZČO a živnostníkov, keďže nemajú status spotrebiteľa.

11. Orgánom štátneho dozoru je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia.

12. Podmienky ochrany osobných údajov podľa zák. 18/2018 Z. z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) „GDPR“ sú uvedené v samostatnom dokumente [link].

13. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 01. 03. 2020.

Košice 1. marca 2020

FAJNE s.r.o.

Súvisiace predpisy:

Zákon 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v účinnom znení.