Reklamačný poriadok

I.

1. Predpisy Zákon 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v účinnom znení.

Zákon 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo

poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy

uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene

a doplnení niektorých zákonov.

Zákon 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v účinnom znení.

Na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva.

Reklamačný poriadok upravuje postup (reklamáciu) kupujúceho, pri uplatňovaní práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady veci (tovaru), a postup predávajúceho pri vybavovaní reklamácie.

2. Predávajúcim je FAJNE s.r.o., Terchovská 1, Košice 040 01, IČO 513 16 145 , Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 43179/V. Telefónne číslo: 0910733144. E-mail: info@fajnepotraviny.sk . Adresa prevádzkarne: Fajne potraviny, OD Dargov, Štúrova 1, 040 01 Košice.

3. Kupujúci je a) spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení

spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej

činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti),

b) právnická osoba,

c) fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení

kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

II.

Zodpovednosť za vady predanej veci

1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

2. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú reklamáciou u predávajúceho.

3. Ak tovar vykazuje zjavné vady už pri jeho dodaní, napr. ak je tovar v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný jeho nárok na poskytnutie riadneho plnenia alebo na vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny. Ak sa po riadnom dodaní a prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady tovaru, kupujúci si svoje práva uplatní reklamáciou.

III.

Vybavenie reklamácie

1. Reklamácia sa uplatňuje osobne v prevádzkarni, alebo poštou (kuriérom) na adrese prevádzkarne.

2. Ak vinou prepravcu (pošta, kuriér a pod.) nedôjde k dodaniu tovaru kupujúcemu, alebo mu bude dodávaný poškodený tovar, kupujúci musí uplatniť reklamáciu priamo u pracovníka prepravcu. Odporúčame, aby poškodený tovar kupujúci od prepravcu neprevzal a aby poškodenie tovaru kupujúci zaznačil do dokladu prepravcu. Kupujúci má právo na riadne dodanie tovaru, alebo môže svoju objednávku zrušiť, resp. od zmluvy odstúpiť.

3. Pri zasielaní tovaru predávajúcemu, kupujúci dbá na to, aby bol tovar riadne zabalený do vhodného obalu, ktorý ho dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi (prepravný štítok s varovným symbolom „KREHKÉ“).

4. Ak je tovar pri reklamácii doručovaný predávajúcemu poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba predávajúceho zásielku prevezme, skontroluje obal a tovar, záručný list (ak bol vystavený) a dokumentáciu ak bola priložená (najmä faktúru a pokladničný blok). Rozhodujúcim dátumom reklamácie je dátum prijatia zásielky predávajúcim.

Upozornenie: V rámci reklamácie nemôže byť tovar zaslaný predávajúcemu formou dobierky .

5. Pri osobne uplatnenej reklamácii je poverená osoba predávajúceho povinná poučiť kupujúceho, že reklamáciu je možné riešiť odstránením vady (odovzdaním opraveného výrobku), výmenou tovaru, alebo vrátením kúpnej ceny, vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru. Pri reklamácii uplatnenej na diaľku berie kupujúci uvedené spôsoby na vedomie, pričom, v reklamácii musí uviesť svoju požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6. Pri každom uplatnení zodpovednosti za vady u predávajúceho musí byť riadne spísaný reklamačný protokol, resp. potvrdenie o uplatnení reklamácie. V tomto potvrdení sú uvedené:

a) kontaktné údaje strán,

b) dátum uplatnenia reklamácie,

c) popis vady,

d) požiadavka zákazníka na spôsob vybavenia reklamácie,

e) prípadné uvedenie dôvodov, pre ktoré nebolo možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď.

Poverená osoba predávajúceho musí potvrdenie o reklamácii vydať kupujúcemu a kópiu uchovať pre účely kontroly. Reklamácia sa zapíše v príslušnej evidencii reklamácií.

Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje:

a) poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie,

b) kontaktné údaje strán,

c) dátum uplatnenia reklamácie,

d) popis vady,

e) požiadavka zákazníka na spôsob vybavenia reklamácie,

f) prípadné uvedenie dôvodov, pre ktoré nebolo možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď.

7. Odborné posúdenie reklamovaného tovaru môže vykonať a odborný posudok vydať iba zákonom určené osoby, ktorými sú:

a) súdny znalec (zapísaný v zozname znalcov vedeným MS SR),

b) znalecká organizácia (organizácia združujúca súdnych znalcov),

c) osoba poverená a zaškolená priamo výrobcom (písomné a úradne overené poverenie ),

d) výrobca.

8. Predávajúci je povinný nechať spracovať odborné posúdenie ak kupujúci uplatnil reklamáciu v prvých 12 mesiacoch záručnej doby a predávajúci chce reklamáciu zamietnuť. Pre rozhodnutie o zamietnutí je potrebné vypracovať odborné posúdenie a toto poskytnúť kupujúcemu najneskôr do 14 dní od vybavenia reklamácie. Pri ostatných spôsoboch vybavenia reklamácie nie je potrebné nechať spracovať odborné posúdenie.

9. Ak bola kupujúcim reklamácia uplatnená v období po 12 mesiacoch a predávajúci reklamáciu zamieta, musí kupujúceho informovať o možnosti nechať výrobok posúdiť a o osobe k tomu oprávnenej.

10. Zoznam znalcov a znaleckých organizácií je k dispozícii na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:

https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/znalec

11. Náklady na vyhotovenie odborného posúdenia a iné náklady súvisiace s uplatnením reklamácie (napr. znalečné alebo odmena, poštovné) hradí predávajúci v týchto prípadoch:

a) odborné posúdenie bolo zadané k spracovaniu predávajúcim v prvých 12 mesiacoch,

b) odborné posúdenie bolo zadané k spracovaniu kupujúcim, ak sa jedná o osobu určenú predávajúcim v poučení o možnosti nechať výrobok preskúmať (bez ohľadu na výsledok posúdenia),

c) zo zákazníkom zadaného odborného posúdenia u inej osoby vyplynie zodpovednosť predávajúceho za vadu (zákazník má samozrejme právo zvoliť si odborníka sám podľa svojho uváženia, ale predávajúci hradí náklady len v prípade, že znalecké posúdenie bude v jeho prospech). Znovu uplatnenú reklamáciu na základe predloženého odborného posúdenia predávajúci už nemôže zamietnuť.

12. Reklamácie musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

13. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie . Zodpovedná osoba predávajúceho po vybavení reklamácie kontaktuje zákazníka formou e-mailu, SMS, alebo písomne a vyzve kupujúceho na prevzatiu tovaru a reklamačného protokolu. Pri zasielaní bude tovar spolu s reklamačným protokolom doručený kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

14. Zodpovedná osoba predávajúceho akúkoľvek komunikáciu so zákazníkom uchováva v tlačenej podobe v dokumentácii o reklamácii a jej vybavení.

15. Nárok na uplatnenie záruky zaniká pri:

a) Ak kupujúci poruší ochranné kolky, pečate alebo nálepky, ak na výrobku sú,

b) Ak kupujúci skladuje tovar podmienkach, ktoré sú v rozpore s pokynmi výrobcu uvedeným v dokumentácii k tovaru,

c) Ak kupujúci poškodí tovar.

16. Ak ste spotrebiteľom a nie ste spokojný s vybavením Vašej reklamácie, máte právo požiadať nás o nápravu. Ak Vašej žiadosti o nápravu nevyhovieme do 30 dní, môžete podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO na tomto linku: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

17. Orgánom štátneho dozoru je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia.

18. Tento predpis nadobúda platnosť a účinnosť 01. 03. 2020.

Košice 1. marca 2020

FAJNE, s.r.o.